Responsive image
Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą… stroje, przebierają się™ w nie i odgrywają… wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać‡ się™ w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespoł‚ów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostę™p do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się™ w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Love Anime! 2016 będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy wystę™p (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć‡ występów solowych lub mniej niż pięć wystę™pów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p".

 

II. Zgł‚oszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć‡ udział‚ każdy uczestnik konwentu Love Anime! 2016, który najpóźniej do 21 luteggo 2016 r. wypełni i nadeś›le odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Love Anime! 2016. Można zrezygnować z prawa do walki o nagrodę™ w kategorii "Najlepszy cosplay", jako formę™ wystę™pu podając‡ "€žPoza konkursem". Domyś›lnie wszystkie zgłoszone prezentacje są… natomiast brane pod uwagę™ w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować‡ z tego prawa należy dodać‡ odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgł‚oszeniowego. W przypadku wystę™pów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za wystę™p - nie można wyodrę™bnić‡ do oceny mniejszej podgrupy.

2. Każda osoba biorąca udział‚ w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypeł‚nić‡ wł‚asne zgłoszenie. Zgł‚oszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są… nieważne, i bę™dą… odsył‚ane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeś›li strój jest noszony przez więcej niż jedną… osobę™, każda z nich jest zobowiązana do wysł‚ania własnej kopii zgłoszenia.


3. W konkursie na "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)" mogą… brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Uczestnicy w strojach popremierowcyh nie będą oceniani w tych kategoriach (mogą wystąpić najwyżej gościnnie). Można natomiast wystartować‡ z cosplayem, który był‚ wcześ›niej używany tylko "€ždo pochodzenia"€. W konkursie na "Najlepszy wystę™p (grupa)" można wziąć‡ udział‚ w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą… sceniczną….

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć‡, w iloś›ci od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiają…ce w możliwie peł‚ny sposób postać‡, za którą… przebiera się™ uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć‡ wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dł‚uższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać‡ do obrazu wyraźnych zakłóceń„ - zapewni to możliwość należytej oceny wiernoś›ci oryginał‚owi wykonanego stroju. Przesł‚anie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgł‚oszeniem do konkursu na "Najlepszy Cosplay" jest obowią…zkowe. Uczestnik może także załączyć‡ przygotowaną przez siebie planszę™ graficzną… w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać‡ wyś›wietlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

5. Zgłaszają…cy się™ do udziału w Konkursie Cosplay może dołą…czyć‡ ś›cieżkę™ dźwię™kową lub plik wideo, które miał‚yby zostać‡ odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiał‚y należy spakować‡ do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć‡ do zgł‚oszenia korzystają…c z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgł‚oszenia organizatorzy mogą… odesłać‡ je do autora celem uzupeł‚nienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą… zostać‡ uwzglę™dnione co najmniej na 48 godzin przed wystę™pem.

7. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą… do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

8. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń„ może zajść‡ konieczność‡ ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Love Anime! 2016 bę™dą… rozsył‚ane od trzech do pię™ciu dni po zamknię™ciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

9. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgł‚oszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą… być‡ powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

10. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się™ jak najszybciej poinformować‡ organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność‡. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są… zastę™pstwa (inny cosplayer gra zgł‚oszoną… wcześniej postać‡) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem.

11. Po zamknię™ciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgł‚oszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą… mieć‡ możliwość przeć‡wiczenia wystę™pu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Love Anime! 2016 scena zostanie w tym celu udostę™pniona w sobotę w godzinach porannych.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać‡ zgł‚oszone wszystkie rezygnacje z udział‚u w Cosplayu (i zwią…zane z nimi zmiany w planach wystę™pów grupowych).

4. Konkurs Cosplay na Love Anime! 2016 odbędzie się™ w sobotę 28 lutego 2016 w godzinach wieczornych. Całkowity czas trwania części scenicznej Konkursu Cosplay nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstę™pny i może ulec zmianie w zależnoś›ci od liczby zgł‚oszeń„. W szczególnoś›ci, w przypadku zbyt małej iloś›ci zgłoszeń„ do Konkursu może on zostać‡ odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" przed cz궛cią… sceniczną zobowią…zani są… wziąć‡ udział‚ w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników bę™dą… poddane szczegół‚owym oglę™dzinom i ocenione przez skład sedziowski wybrany przez organizatorów.

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój wystę™p po wygł‚oszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Występ solowy powinien trwać‡ od 30 sekund do 2 minut, zaś› grupowy od minuty do maksymalnie pię™ciu minut.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się™ wobec innych goś›ci konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunię™cia ich ze sceny, jeś›li ich zachowanie narusza prawa innych goś›ci konwentu, bą…dź znaczą…co odbiega od ogólnie przyję™tych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą…pi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. Przyznawanie nagród


1. W konkursie na "€žNajlepszy Cosplay" nagrody zostaną… przyznane za 1., 2. i 3. miejsce. W konkursach na "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy wystę™p (grupa)" zostaną przyznane nagrody za pierwsze miejsce. Jeś›li liczba wystę™pów solowych lub grupowych bę™dzie mniejsza niż pięć‡ zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p". Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oglę™dzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowoś›ci odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się™ do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są… tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są… umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę™.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają… wymianie na inne, ani na równowartość‡ pieniężną….

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgł‚oszenia się™ zwycięzców po odbiór nagród zostaną… one, po wcześniejszym umówieniu się™ drogą… elektroniczną bą…dź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

V. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszają…c się™ do udziału w Konkursie uczestnik oś›wiadcza, iż:
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostę™pnych mu materiał‚ów,
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są… prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę™ na prezentację™ wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań„ wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć‡ i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką… i w dowolnych nakładach. Zdję™cia i nagrania wymienione powyżej stanowią… cał‚kowitą… i wyłą…czną… wł‚asność‡ organizatorów z uwzglę™dnieniem szczególnych praw przysł‚ugują…cych ich autorom.

3. Uczestnik może domagać‡ się™ zaprzestania publicznego udostę™pniania zdjęć lub nagrań‡ z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność‡ osobistą….

4. Uczestnik wyraża zgodę™ na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach zwią…zanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wrę™czenia nagród oraz sporzą…dzenia statystyk dotyczą…cych Konkursu.

VI. Postanowienia koń„cowe


1. Decyzje organizatorów są… ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysł‚anie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Love Anime! 2016 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią… niniejszego regulaminu oraz całkowitą… jego akceptacją….

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez koniecznoś›ci wcześ›niejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem love.miohi.pl.

Wspierają nas

radio anime24
Wakai
Animecraft
Japonia Online
bestiariusz
GeekFan
http://www.konwenty-poludniowe.pl/
Polski Team Produkcji filmowych
nyanyan
Informator Konwentowy
Magazyn Haru
Animelogia
radio aoi
Anime24
mmo24
Anime Odcinki